Съвети за развитие на малки предприятия

Възползвайте се от предизвикателството - разработете стратегия на фирмата си и подобрете конкурентните си предимства!

Учебни материали в помощ на микро, малки и средния предприятия. Проекта предлага програма за обучение по разработване на фирмена стратегия и стратегическо управление за тези, които вземат решенията в малките предприятия.

Тук в SiteOKBuilder сме запалени по маркетинга на малкия бизнес. И докато семейството продукти на SiteOKBuilder предлага инструментите, необходими на собствениците на малък бизнес за страхотен онлайн маркетинг, ние знаем, че понякога инструментите сами по себе си не са достатъчни. Понякога се нуждаете и от инструкции. Ето защо създадохме SiteOKBuilder Resource Center за малък бизнес, където ще намерите информативни статии, които да помогнат на вашия малък бизнес да успее - от съвети за брандиране до съвети за уебсайтове до инфографика. Също така имаме съвети за различни видове малък бизнес за справяне с техните специфични маркетингови предизвикателства. Надяваме се, че ще намерите тази информация за полезна и късмет с вашия малък бизнес!

Достъпните през интернет учебни материали се състоят от пет модула, чиято цел е да запознаят участниците с темата за фирмената стратегия и да разграничат етапите в разработването на стратегия. Всеки модул е разделен на отделни кратки уроци (общо 10). Учебните материали по проекта могат да се използват за самостоятелни занимания, както и като допълнителни материали към учебни курсове. Можете да разучите целия материал, като започнете с въведението в темата за стратегията, или да преминете директно към определени модули или уроци, които Ви интересуват. Преди да започнете работа с учебните материали, можете да използвате инструмента за диагностика, който Ви дава бърза оценка кои са темите, които трябва да разгледате.

За разучаване на онлайн учебните материали са предвидени общо от 30 до 40 часа. За всеки отделен урок ще са Ви необходими между два и четири часа (включително примерите и практическите упражнения).
Целта на този урок е да покаже как стратегии и планове се превръщат в отделни действия, необходими за постигане на по-добра ефективност на фирмата. Сега, когато малките и средни фирми познават бизнеса си и необходимите за успех стратегии, те трябва да използват различни инструменти и техники за успешното реализиране и устойчивост на стратегията. В този урок се демонстрират методи за ефективно реализиране на фирмената стратегия и подробен процесно-ориентиран подход. Той ще свърже факторите за ефективност със стратегическите инициативи и формираните политики, целящи развитие и оптимизиране на МСП.
В този урок ще разберете колко са важни конкурентните предимства и организационните стратегии, насочени към постигане на общите цели на фирмата. Управителят ще може да подреди по важност необходимите промени и начините за създаване на по-добра стойност за клиентите на фирмата. Разглеждат се някои общи стратегии, разработени въз основа на модела за петте сили на Портър, които фирмата може да приложи за анализ на конкурентните сили и разработване на генерични фирмени стратегии. За практическото използване на тази информация помагат дадените примери, задачи и случаи от практиката.
Библиография на Урок 3 - Вътрешна среда
Вътрешната среда на фирмата е огромна област, в която има много място за усъвършенстване. Най-напред в урока е разгледано структурирането на дейността, като е отделено повече внимание на оперативното, отколкото на организационното структуриране. След това се представят фирмените ресурси, където се разграничават различните видове ресурси във фирмата. Анализът разходи – ползи и анализът на критичната точка са два инструмента, които могат да ви помогнат да подобрите стратегията си. Вече би трябвало да сте запознати и с двата инструмента. Сравнението с водещите в отрасъла може да ви помогне да се учите от други фирми, докато балансираните карти и SWOT анализът ще ви помогнат да съобразите стратегията си със силните и слаби страни на фирмата. След това е представена концепцията за основните умения и ключовите компетенции, последвана от въпроса за управление на знанията. Следващите две подтеми разглеждат въпроса за лидерството. Изяснени са разликите между управлението и лидерството, както и начините за мотивиране на служителите си. И накрая са разгледани основните принципи на теориите X-Y-Z за лидерството.
Като обобщение ще подчертаем, че лидер, който иска да бъде ефективен, трябва: да помага на другите да тълкуват ситуациите и събитията;
да изгражда и поддържа съгласие относно целите, приоритетите и стратегиите на фирмата;
да подхранва доверието и диалога между членовете на работния екип.
Собственикът и управител на X-treme ltd.1 е много млад човек. Той е следвал бизнес администрация и е писал дипломна работа върху препятствията при основаване на нови фирми.
По отношение на лидерския му стил, той може да се тълкува главно като теория Y съгласно Макгрегор , но в него се включват и някои признаци на теория Z. В резултат на това, служителите на фирмата са отдадени на работата си и изпълняват много от задачите си самостоятелно поради факта, че харесват ръководителя си и го уважават.
Макгрегор определя две основни позиции, заемани от управителите. Теория X и теория Y. Най-общо казано, теория X е схващането, че работниците са мързеливи, не харесват работата и задълженията си и трябва да бъдат заставяни да работят добре. Обратно, теория Y е схващането, че служителите харесват работата си, настроени са творчески, търсят задължения и работят самостоятелно (Jeremiah 2009).
Откриването на правилния лидерски подход във фирмата ви е въпрос от огромно значение. В областта на управлението съществува важна концепция за лидерството, а именно теорията за лидерството X-Y и Z на Макгрегор . Макгрегор мисли, „че стратегиите за лидерство се влияят от схващанията на лидера за човешката природа." В резултат на опита си като консултант Макгрегор обобщава два противоположни групи схващания, които имат управителите” (Bolden & Gosling 2003).

POWERED BY