Целта на този урок е да покаже как стратегии и планове се превръщат в отделни действия, необходими за постигане на по-добра ефективност на фирмата. Сега, когато малките и средни фирми познават бизнеса си и необходимите за успех стратегии, те трябва да използват различни инструменти и техники за успешното реализиране и устойчивост на стратегията. В този урок се демонстрират методи за ефективно реализиране на фирмената стратегия и подробен процесно-ориентиран подход. Той ще свърже факторите за ефективност със стратегическите инициативи и формираните политики, целящи развитие и оптимизиране на МСП.
В този урок ще разберете колко са важни конкурентните предимства и организационните стратегии, насочени към постигане на общите цели на фирмата. Управителят ще може да подреди по важност необходимите промени и начините за създаване на по-добра стойност за клиентите на фирмата. Разглеждат се някои общи стратегии, разработени въз основа на модела за петте сили на Портър, които фирмата може да приложи за анализ на конкурентните сили и разработване на генерични фирмени стратегии. За практическото използване на тази информация помагат дадените примери, задачи и случаи от практиката.
Библиография на Урок 3 - Вътрешна среда
Вътрешната среда на фирмата е огромна област, в която има много място за усъвършенстване. Най-напред в урока е разгледано структурирането на дейността, като е отделено повече внимание на оперативното, отколкото на организационното структуриране. След това се представят фирмените ресурси, където се разграничават различните видове ресурси във фирмата. Анализът разходи – ползи и анализът на критичната точка са два инструмента, които могат да ви помогнат да подобрите стратегията си. Вече би трябвало да сте запознати и с двата инструмента. Сравнението с водещите в отрасъла може да ви помогне да се учите от други фирми, докато балансираните карти и SWOT анализът ще ви помогнат да съобразите стратегията си със силните и слаби страни на фирмата. След това е представена концепцията за основните умения и ключовите компетенции, последвана от въпроса за управление на знанията. Следващите две подтеми разглеждат въпроса за лидерството. Изяснени са разликите между управлението и лидерството, както и начините за мотивиране на служителите си. И накрая са разгледани основните принципи на теориите X-Y-Z за лидерството.
Като обобщение ще подчертаем, че лидер, който иска да бъде ефективен, трябва: да помага на другите да тълкуват ситуациите и събитията;
да изгражда и поддържа съгласие относно целите, приоритетите и стратегиите на фирмата;
да подхранва доверието и диалога между членовете на работния екип.

3.4.5 Пример

Собственикът и управител на X-treme ltd.1 е много млад човек. Той е следвал бизнес администрация и е писал дипломна работа върху препятствията при основаване на нови фирми.
По отношение на лидерския му стил, той може да се тълкува главно като теория Y съгласно Макгрегор , но в него се включват и някои признаци на теория Z. В резултат на това, служителите на фирмата са отдадени на работата си и изпълняват много от задачите си самостоятелно поради факта, че харесват ръководителя си и го уважават.
Макгрегор определя две основни позиции, заемани от управителите. Теория X и теория Y. Най-общо казано, теория X е схващането, че работниците са мързеливи, не харесват работата и задълженията си и трябва да бъдат заставяни да работят добре. Обратно, теория Y е схващането, че служителите харесват работата си, настроени са творчески, търсят задължения и работят самостоятелно (Jeremiah 2009).
Откриването на правилния лидерски подход във фирмата ви е въпрос от огромно значение. В областта на управлението съществува важна концепция за лидерството, а именно теорията за лидерството X-Y и Z на Макгрегор . Макгрегор мисли, „че стратегиите за лидерство се влияят от схващанията на лидера за човешката природа." В резултат на опита си като консултант Макгрегор обобщава два противоположни групи схващания, които имат управителите” (Bolden & Gosling 2003).
Няма съмнение, че добрият лидер може да премести планини. Добрият управител може да познава бизнеса и фирмата в подробности, ако той/тя обаче не може да вдъхнови останалите, фирмата няма да е далече от провала. „Мотивираните служители са един от най-важните резултати от ефективното лидерство. Най-успешните управители са също и успешни лидери. Те карат хората да помагат да се постигне всяка цел. Постигането на цели обаче не е достатъчно да поддържа мотивацията на служителите. Важна част от нея е да се помага на служителите да постигат своите лични цели и развитие на кариерата им. Лидерството и мотивацията си взаимодействат. Колкото по-мотивирани са последователите, толкова по-ефективен е лидерът; колкото е по-ефективен лидерът, толкова са по-мотивирани последователите" (Erven). За тази цел е важно да притежавате определени знания за лидерството и мотивацията и как двете си взаимодействат в жизнения цикъл на фирмата..
Лидерството и управлението са две противостоящи, но допълващи се концепции. Лидерството е разбирането за това, как задачите се изпълняват, как да се разработи визия и да се помогне на останалите да я разберат, да се вдъхновят от нея и да я включат в собствените си работни задължения. Управлението се свързва с ежедневните дейности във фирмата, фокусира се върху процесите и системите, организира персонала, поема контрола и решава проблемите. За да успее, управителят на една фирма трябва да притежава както лидерски, така и управленски умения.

3.4 Лидерство

Лидерът е човек, който може да насочва хората към постигането на определена цел. Следователно понятието за лидерство означава, че хората мислят извън рамките, за да постигнат нещо. Чрез лидерството управителите влияят върху поведението на хората във фирмената дейност. „Теорията X-Y" на Douglas Макгрегор предоставя фундаментално разграничаване на управленческите стилове и е станала основа за по-нататъшното развитие на въпроса за лидерството.
Основните умения или ключовите компетенции помагат на фирмата да създаде конкурентни предимства във сектора си. При търсенето на ключови компетенции във фирмата трябва да се освободите от предубежденията си, да погледнете отвъд границите на бизнеса си и да мислите за предпочитания вместо за допускания. Специфичното знание може да е основно умение за фирмата ви. Управлението на знанията помага на фирмата да разпространи и запази знанията. Можете да създадете формални структури или да улесните неформалните канали за предаване на знания.
Управителят на X-treme ltd.1 е запознат с предимствата и недостатъците на управлението на знания и решава да направи опит за предаване на знания на формална и неформална основа. Първата стъпка била да се формулират целите на знанието. След това, разпространението на знанията се извършвало по различни канали (формални и неформални):
Следните четири въпроса ще ви помогнат да откриете основните умения във вашата фирма:
Притежава ли фирмата ви технологии, ноу-хау или процеси, които увеличават конкурентоспособността й или нивото на ползите за вашите клиенти до такава степен, че до е по-висока в сравнение с тези на конкурентите?
Защитени ли са вашите ключови умения така, че да е трудно или невъзможно на конкурентите ви да ги имитират?
Ключовите умения обслужват ли повече от едно бизнес звено?
Установяват ли те точка за навлизане в нови бизнес сегменти за фирмата ви?
Ключовите умения на една фирма са жизненоважни и представляват основни критерии за удовлетворяване на заинтересованите страни в сравнение с конкурентите или други подобни фирми. Главната цел на всяка фирмена програма за управление на знанията е да поддържа постигането на стратегическите цели на бизнеса. С други думи, „началната точка” за управлението на знанията е да се установи какви са бизнес-целите на организацията. (Hariharan 2002)
Почти невъзможно е ресурсите на една фирма да се пренесат или закупят, защото обстоятелствата винаги са различни. Следователно конкурентите са принудени да преминат през същия процес на развитие, което изисква много време и ресурси
Ключовите умения или компетенции се определят като систематично фокусирани комбинации от отделни технологии и производствени умения, които поддържат множество продуктови линии на една фирма. В други дефиниции се включва цялата стойностна верига.
Можете да придобиете конкурентно предимство чрез изграждане на умения или компетенции, които само вие имате. Те се наричат основни умения или ключови компетенции на фирмата. Ключовите умения трябва да са уникални в сравнение с конкурентите, трябва да осигуряват полза за клиентите ви, а конкурентите ви да не могат да ги имитират, като те същевременно ви осигуряват достъп до голям брой пазари. Ако притежавате основни умения, вие сте в състояние да генерирате допълнителни печалби. Основните умения обаче са тясно свързани със знанията и управлението на знанията. Управлението на знанията постепенно се превърна в силна методология, чиято цел е да поддържа жизнеността на бизнеса, конкурентоспособността и растежа. Днес знанията са ключов стратегически ресурс за всяка фирма.
Сравнението с водещите в отрасъла е много полезен инструмент за организации, които желаят да подобрят процесите си. То може да се извърши в рамките на фирмата, в сравнение с конкурентите и с фирми от други сектори.
Чрез анализа разходи – ползи (очакваните) ползи могат да се определят количествено.

Чрез анализа на критичната точка може да се определи точката, която разделя печалбите от загубите. Тази точка се нарича критична или равновесна точка.
SWOT анализът се състои от анализ на силни-слаби страни (S-W), както и анализ на възможности-заплахи (O-T). С него се обобщават най-важните резултати от проучването на вътрешните процеси и въздействащите фактори на средата.
Методът на балансираната карта помага на фирмата да изрази, разбере и осъществи своята визия и стратегия. Картата улеснява комуникацията и насочва служителите към постигането на определените ключови цели и задачи, като осигурява съзвучие с целите на фирмата.
X-treme Ltd.1 прилагат няколко метода за анализ по отношение на вътрешната си среда. Тук е представен един от тях – балансирана карта на X-treme ltd. Въз основа на стратегията и стратегическите цели, описани в глава 2.3.5 са изведени по-нататъшни цели по отношение на финансите, клиентите, бизнес процесите и придобиването на знания и развитието. За да гарантира ефективността си, X-treme ltd се фокусира само върху няколко цели и ключови показатели.

POWERED BY