Урок 1 - Основи на стратегическото управление

Урок 1 - Основи на стратегическото управление

Цели на обучението

В първия урок се прави преглед на основни понятия в стратегията, като визия, мисия и фирмени ценности. Прави се класически анализ на вътрешната и външната среда. След това се разглеждат методи и инструменти за по-напреднали ползватели. Прави се анализ на понятията и обхвата на бизнес стратегията, включително на сценарии и варианти как да се осъществи и оцени изпълнението й. Прави се критичен преглед на основните елементи на стратегическото управление, за да се разгледат обстоятелствата, при които те могат да се приложат най-добре. В края се разглеждат стратегическите възможности (специализация, диверсификация, интеграция) и как всички те могат да се интегрират на ниво фирма.

Очаквана продължителност

Продължителността на този урок е около 90 минути.

Въведение

Целта на всяка стратегията е да спечели. Стратегията не е подробен план или програма с указания. Тя е обединяващият елемент, който осигурява съгласуваност и показва посоката на действията и решенията на дадено лице или организация. Стратегическото управление може да се разглежда и като връзка между фирмата и нейната среда. В тази глава се въвеждат важни термини от стратегическото управление, като например обща политика на фирмата, визия и мисия. Описани са и някои от важните им елементи.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY