Урок 1.1.1 Какво представляват общата политика, визията и мисията?

1.1.1 Какво представляват общата политика, визията и мисията?

Общата политика на фирмата обхваща всички фирмени принципи, които се споделят от всички заинтересовани лица (ръководители, служители, партньори), и са или изложени в писмена форма, или се разпространяват в устен вид. Фирмените принципи диктуват насоките на поведение както вътре във фирмата, така и във външната среда. Те изразяват визията, фирмените ценности, норми и идеали, които образуват фирмената култура. Чрез установяването на фирмена политика ръководството се опитва да организира фирмата като цяло и да установи стабилни правила. Въпреки това фирмената политика НЕ трябва да бъде твърда система от фирмени правила, а по-скоро да предава начин на мислене, съгласно който трябва да се реагира при настъпване на различни външни и вътрешни събития и те да се оценяват според значимостта им за мотивацията и ангажираността на персонала на фирмата. След като това бъде направено, може да се вземе решение за ориентацията и съдържанието на фирмената стратегия.

Визията и мисията са инструменти, помагащи за формулиране на фирмената политика, която, от своя страна, дава ясна ориентация на фирмата.

Понастоящем много бизнес идеи биват наричани „визия”. Те обаче могат да се наричат „визия“ само ако са ориентирани към бъдещето. С други думи визията е основополагащата идея за съществуването на фирмата (Müller-Stewens & Lechner, 2005).

Добрата визия се характеризира със следните три елемента:

  • Визията не трябва да се фокусира само върху екипа, но и да бъде насочена към благото на всеки отделен работник, нает във фирмата. Добрата визия може да помогне за намаляване на сложността, да направи обработката и класифицирането на случващото се във външната среда много по-ясно, така че да се установи правилна ориентация и ред.
  • Визията трябва да мотивира служителите.
  • Добрата визия се основава на дългосрочно виждане за предприятието, затова осигурява сигурност, приемственост и стабилност.

Определението на мисията по дефиниция е изложение на целта на фирмата. Обикновено то се състои от определение на това, което фирмата се опитва да постигне и много често дефинира, с по-широки термини, развиваната икономическа дейност. Всяка (стратегическа) мисия изразява основните причини за съществуване на фирмата и желаните ползи за всички заинтересовани лица (собственици или управители, служители, клиенти, партньори и др.).

Ето защо, ако мисията очертава това, което фирмата се стреми да постигне в краткосрочен план, нейната визия предлага поглед върху това, в което предприятието може да се превърне в дългосрочна перспектива.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY