Урок 1.1.4 Как се вписват визията и общата политика във фирмата?

1.1.4 Как се вписват визията и общата политика във фирмата?

Важно е да се разбере, че разработването на визия и мисия зависи основно от вашите вярвания, цели и среда (като собственик на бизнес) и че това са цели, които съществуват съвместно с други стратегически цели, като например постигане на максимална печалба. Долната графика показва как количествените и качествените фактори, като визията, взаимодействат помежду си, за да образуват принципите на стратегическото управление.

Фиг. 1: Рамка на стратегическото управление

Не забравяйте, че формулирането на сериозна визия е от съществено значение, ако искате фирмата ви да бъде устойчива в дългосрочен план.

Следните стъпки подпомогнат формулирането на визията и мисията на фирмата:

 • Първата стъпка е да изясните какви са целите ви и какви принципи искате да включите във фирмените ценности.
 • В следващата стъпка запишете на лист хартия визията и мисията на фирмата си. Трябва да положите усилия:
  • да бъдете възможно най-точни,
  • да покажете кое точно е важно и защо,
  • да предадете чувство за целенасоченост,
  • да се концентрирате в бъдещето, да отразите ценностите, споделяни от вас и служителите ви (както и от други заинтересовани страни), и
  • да използвате образи и картини, за да илюстрирате мислите си.

Добра идея е да направите визията и мисията си общодостъпни. Това осигурява подходяща информация за клиентите, доставчиците и другите участници и партньори.

 • Не е достатъчно да запишете фирмената си визия. По-важно е да действате в съответствие с визията и мисията си. Служителите ви също трябва да действат в съответствие с тях. Ако това не стане, определянето на фирмена визия е безсмислено.
 • Определянето на визията, както и на мисията се прави на дългосрочна основа и отразява образа на фирмата за дълъг период от време. Ето защо трябва да сте сигурни, че основните принципи остават неизменни, макар че фирмената визия може да се актуализира, в случай че бъдете изправени пред различни условия и обстоятелства.

УПРАЖНЕНИЕ:
Имате ли вече фирмена визия и мисия? Ако нямате, опитайте се да формулирате първия вариант на визията и мисията, като спазвате описаните по-горе принципи. Ако вече имате визия и мисия, проверете дали отговарят на споменатите принципи и ги редактирайте, ако е необходимо.

Разработването на обща политика е задача, която може да отнеме няколко месеца. Ето няколко съвета, които може да улеснят разработването на общата фирмена политика:

 • Това ще стане по-лесно, ако включите група от ръководители и/или служители.
 • В процеса на разработване трябва да бъдат включени и служители от различни служебни нива и възраст, както и професионални групи с различни функции.
 • Процесът не се извършва нито отгоре надолу, нито отдолу нагоре, а е всеобхватен. Ръководството трябва да стартира процеса и да зададе срокове и цели за разработване на политиката. Същевременно трябва да намери начин да се вземат предвид мненията на служителите, които не са пряко включени в този процес.

Разработването на общата политика може да стане в три стъпки (Lombrisser & Abplanap 2005):

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY