Урок 1.1.4 Разработването на общата политика може да стане в три стъпки

Разработването на общата политика може да стане в три стъпки

1-ва фаза:
Колективен анализ на началната позиция. В първата фаза се анализира началната позиция. За да осигурите успех на начинанието, е важно да се анализират следните елементи:

 • Средата на фирмата: това включва обсъждане на възможностите, заплахите и тенденциите, както и въздействието им върху най-важните заинтересовани страни.
 • Фирмата ви: силни и слаби страни, както и въздействието им върху най-важните заинтересовани страни.
 • Заинтересованите страни (служители, участници, партньори и др.): определете кои са най-важните от тях и какви са основните им проблеми, които оказват влияние.
 • Моралните ви принципи: те поставят границите на общата ви политика. Моралните стойности на управителите имат огромно въздействие върху прилагането на общата политика. Предварителното изясняване на моралните принципи спомага за избягване на дискутиране или оспорване на фирмените принципи при всяко отделно решение.

Фаза 2:
Екипно изграждане на общата политика на фирмата:

 • Специален екип, определен от ръководството, воден от два-три точни принципа, приложими към всеки от основните участници и партньори (клиенти, служители, собственици и външна среда).
 • При обсъждането всеки участник анализира и последователно подобрява очертаните принципи самостоятелно.
 • В последващи дискусии участниците включват своите забележки, потребности и предложения за подобрение. Целта е да се стигне до консенсус по всички принципи и понятия. Това е най-важната стъпка във фаза II.
  Общата политика често включва само стойности, които са близки до фирмата, като ориентиране към клиентите, обслужване, ефективност и др. Не забравяйте обаче, че използването на емоционални стойности като почтеност, хармония, доверие и др. може да задейства положителни мисли сред служителите.

Фаза III:
Извеждане и разделяне на функциите: За да се приложи фирмената визия в процеса на разработване трябва да се включат служители от всички нива, организирани в работни групи. Отговарящите за определен отдел или функция разработват общата политика съответно за своята област в сътрудничество с другите ръководители (или и с други служители). В този процес трябва да се отговори на следните въпроси:

 • Какво предвижда фирмената политика за нашия отдел/звено/функция?
 • Какви действия и мерки се изискват от нашия отдел/звено/функция, за да допринесем за прилагане на фирмената политика?

Освен това е необходимо ясно да се определят ползите за всички участници.

В заключение трябва да се каже, че при разработване на общата фирмена политика трябва да наблегнете повече върху самото „пътуване към целта“ (т.е. самия процес на разработване), отколкото към крайния резултат (т.е. писмения документ).

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY