3.1.5 Случай от практиката – X-treme ltd.

3.1.5 Случай от практиката – X-treme ltd.

Картата на бизнес процесите представя обобщаващ преглед на най-важните процеси в X-treme ltd1. Имената на служителите, които отговарят за процесите, също са отбелязани на картата. Това е важно, защото трябва да се знае кой е отговорен за всеки процес. Областите на отговорност и дейностите в X-treme ltd. са изобразени на следната диаграма.


Фигура 3: Карта на бизнес процесите в X-treme ltd.

Най-важните процеси и задачи са включени в единна административна структура, разделена на отдели/звена. В отдела за продажби и дистрибуция са включени процесите за поддържане на дистрибуцията и проучване на пазара, както и важните задачи за рекламиране и спонсориране. Лицето, отговорно за отдела и процеса, е г-н Майер.

Всеки процес трябва отделно да бъде илюстриран още по-подробно. За тази цел трябва да се запише дейността и резултата, който се създава на изхода на тази дейност. Този резултат представлява вход към следващата дейност. Например по-долу е изобразен бизнес процесът развитие на фирмата.


Фигура 4: Бизнес развитието като процес


1 Случаят е взет от Schmalzer, Schweiger, Wenzel (2008).

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY