3.2.3 SWOT анализ

SWOT анализ

Следните пет стъпки ще ви помогнат да използвате SWOT анализа във фирмата си и да решите кой е най-добрият начин за действие в зависимост от получените резултати. (Lombriser & Abplanap 2005). Долната таблица представя схематично как да се приложат стратегиите, като се вземат предвид силните и слабите страни, възможностите и заплахите.


Фигура 8: SWOT анализ: Ten Have et al. (2003)

Ключови правила за извършване на SWOT анализ

Идентифициране на решаващите фактори за успех: При анализа на силните и слаби страни е много полезно да се определят решаващите фактори за успех. Това е важна задача, но обикновено те са известни и могат лесно да се посочат.

 1. Определяне на силните и слаби страни:
  При анализа силни – слаби страни се определя позицията на фирмата по отношение на най-силния(те) конкурент(и). При разглеждане на сравними фактори трябва да вземете предвид само тези точки, които са наистина сравними (могат ли да се намерят такива данни?). Приемете, че всички определени силни и слаби страни са относителни. Като такива, те получават информационна стойност само чрез сравнение (вижте предишния подраздел).
 2. Определяне на възможностите и рисковете:
  В тази част от SWOT анализа се определят възможностите и заплахите, които произлизат от нови тенденции и промени в средата. Факторите, които не влияят пряко върху фирмата ви, се разглеждат като външни фактори в SWOT анализа. Например високата лоялност на клиентите може да се определи като вътрешна силна страна, но може да се превърне в заплаха, ако значението на традиционните връзки с клиентите намалее.
 3. Обработка на въпросника и отговор на ключови въпроси:
  В тази стъпка трябва да отговорите на въпроси, които до голяма степен се отнасят за сектора, в който развивате дейността си.
 4. Извеждане на стратегически заключения:
  Ако можете да предвидите и реагирате на настоящи и бъдещи промени, вие сте постигнали една от основните цели на SWOT анализа.

УПРАЖНЕНИЕ: Можете ли да определите факторите за постигане на успех в сектора на вашата фирма? Кои са вашите силни и слаби страни, възможности и заплахи?

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY