3.2.5 Основни изводи

3.2.5 Основни изводи

Сравнението с водещите в отрасъла е много полезен инструмент за организации, които желаят да подобрят процесите си. То може да се извърши в рамките на фирмата, в сравнение с конкурентите и с фирми от други сектори.
Чрез анализа разходи – ползи (очакваните) ползи могат да се определят количествено.

Чрез анализа на критичната точка може да се определи точката, която разделя печалбите от загубите. Тази точка се нарича критична или равновесна точка.
SWOT анализът се състои от анализ на силни-слаби страни (S-W), както и анализ на възможности-заплахи (O-T). С него се обобщават най-важните резултати от проучването на вътрешните процеси и въздействащите фактори на средата.
Методът на балансираната карта помага на фирмата да изрази, разбере и осъществи своята визия и стратегия. Картата улеснява комуникацията и насочва служителите към постигането на определените ключови цели и задачи, като осигурява съзвучие с целите на фирмата.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY