Обобщение на Урок 3 - Вътрешна среда

Обобщение на Урок 3 - Вътрешна среда

Вътрешната среда на фирмата е огромна област, в която има много място за усъвършенстване. Най-напред в урока е разгледано структурирането на дейността, като е отделено повече внимание на оперативното, отколкото на организационното структуриране. След това се представят фирмените ресурси, където се разграничават различните видове ресурси във фирмата. Анализът разходи – ползи и анализът на критичната точка са два инструмента, които могат да ви помогнат да подобрите стратегията си. Вече би трябвало да сте запознати и с двата инструмента. Сравнението с водещите в отрасъла може да ви помогне да се учите от други фирми, докато балансираните карти и SWOT анализът ще ви помогнат да съобразите стратегията си със силните и слаби страни на фирмата. След това е представена концепцията за основните умения и ключовите компетенции, последвана от въпроса за управление на знанията. Следващите две подтеми разглеждат въпроса за лидерството. Изяснени са разликите между управлението и лидерството, както и начините за мотивиране на служителите си. И накрая са разгледани основните принципи на теориите X-Y-Z за лидерството.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY