Модул Формулиране на стратегия

Модул Формулиране на стратегия

Този модул съдържа следните теми:

4 Стратегия на фирмено ниво

В този урок ще разберете колко са важни конкурентните предимства и организационните стратегии, насочени към постигане на общите цели на фирмата. Управителят ще може да подреди по важност необходимите промени и начините за създаване на по-добра стойност за клиентите на фирмата. Разглеждат се някои общи стратегии, разработени въз основа на модела за петте сили на Портър, които фирмата може да приложи за анализ на конкурентните сили и разработване на генерични фирмени стратегии. За практическото използване на тази информация помагат дадените примери, задачи и случаи от практиката.

5 Вертикална интеграция на МСП

В този урок ще разберете какви са характерните особености на стратегията за вертикална интеграция и кога трябва да се прилага, за да бъде фирмата ви по-успешна. Ще научите какви видове вертикална интеграция съществуват, предимствата и недостатъците, добрите и лошите страни на вертикалната интеграция. Ще получите информация и за алтернативите на вертикалната интеграция, успешно прилагани в малките и средни фирми.

6 Интернационализация на МСП

Целта на този урок е да ви помогне да развиете ефективни управленски и бизнес умения, за да се справите с проблемите, които възникват, когато решите да разширите дейността на фирмата си и да излезете на международните пазари, т.е. да се „интернационализирате“. Урокът е фокусиран върху ролята на малките предприятия в глобализираната икономика и възможностите им за интернационализиране. В този контекст, успоредно с предоставянето на обща въвеждаща информация за тази сложна, но многообещаваща перспектива, се анализират цената и рисковете на интернационализацията и начините за разработване на фирмена стратегия в съответствие с тях. Така ще разберете по-добре текущата ситуация и откриващите се пред вас възможности. Ако не сте запознати с методите и стратегията за интернационализация, курсът ще послужи като отправна точка, от която да започнете да изграждате своята стратегия. Ако вече сте излезли на международния пазар, той ще ви помогне да организирате инвестициите си и да обърнете внимание на възможности, за които не сте подозирали.

7 Диверсификация за МСП

Този урок се фокусира върху стратегиите за диверсификация като инструмент за разширяване на фирмената дейност чрез добавяне на пазари, продукти, услуги или нови етапи към вече съществуващите фирмени дейности. Неговата цел е да представи различните видове диверсификация, техните предимства и недостатъци и как МСП трябва да подходи към тях. Посочено е как фирмата следва да планира и управлява своето портфолио.

8 Бизнес развитие

В настоящия урок ще научите в какво се състои концепцията за бизнес развитие и кои са главните стратегии и възможните пътища за успешното му постигане. Бизнес развитието не зависи само от ръководния състав на вашата фирма, въпреки че той носи отговорност за вземане на решенията. То зависи още от работещите във фирмата, участващи в различни етапи на производствения цикъл.

Коментари (0) :

Няма добавени коментари.

Нов коментар

POWERED BY