С помощта на анализа на критичната точка можете да намерите точката, която разделя зоната на печалбата от зоната на загубите. Тази точка се нарича критична или равновесна точка. За да извършите този анализ, трябва да знаете приходите, променливите разходи, нормата на печалба, постоянните разходи и печалбите. Сега можете да изчислите:
С анализа разходи – ползи се опитваме да получим информация доколко са обещаващи инвестициите или проектите на фирмата. Поради тази причина разходите за една алтернатива се сравняват с очакваната полза от нея.
Сравнението с конкурентите е трудно и отнема много ресурси, когато конкурентът не желае да сътрудничи. В действителност случаите на сътрудничество са много редки.
Основната идея при сравнението с водещите в отрасъла е, че фирмите (конкуриращи се или не) ще подобрят бизнес процесите си като сравняват показателите за ефективност и се учат от най-добрите практики. Сравнението с водещите в отрасъла се извършва в рамките на фирмата, с конкурентите и с фирми от други сектори.
Анализът на вътрешната среда е от жизненоважно значение за фирмата ви. Съществуват различни методи с различни цели, които могат да ви помогнат да анализирате вътрешната среда на фирмата си. Често не е достатъчно да се използва само един от тях. В този раздел се разглеждат следните методи: сравнение с водещите в отрасъла (бенчмаркинг), балансирани карти, анализ разходи – ползи, анализ на критичната точка и SWOT анализ.
В този подраздел са представени различни методи, с чиято помощ ще можете да анализирате вътрешната среда на фирмата си. Не е необходимо да използвате всички, но всеки от тях допринася за съставяне на подробна фирмена картина.
Сравнението с водещите в отрасъла ви помага да се учите от другите фирми или организации.
В този раздел е разгледана оперативната структура на фирмата. Оперативната структура описва логическата и хронологична структура на процесите в нея. Един от начините да се опише оперативната структура на дадена фирма е да се състави карта на бизнес процесите.
Използваните във фирмата ресурси се разделят на материални и нематериални. Материалните ресурси могат да се използват само на едно място във всеки един момент. Нематериалните ресурси могат да се използват едновременно на няколко места.
Картата на бизнес процесите представя обобщаващ преглед на най-важните процеси в X-treme ltd1. Имената на служителите, които отговарят за процесите, също са отбелязани на картата. Това е важно, защото трябва да се знае кой е отговорен за всеки процес. Областите на отговорност и дейностите в X-treme ltd. са изобразени на следната диаграма.
Трябва да сте наясно с това какви ресурси притежава фирмата ви и как можете да ги използвате. За тази цел можете да съставите таблица и да класифицираме ресурсите си не само на материални и нематериални, но и като ликвидни и неликвидни. Тази класификация може да се направи, като се използва следната примерна матрица.
Всеки бизнес процес се гради на верига от единични дейности. За да анализирате фирмата си и, ако е необходимо, да подобрите процесите си, е добре подробно да илюстрирате всеки ключов процес, както и важните поддържащи процеси.
Определянето на най-важните ресурси за производството на стоките и предлагането на услугите и редовното им поръчване е изключително важен процес, който трябва да се извършва много внимателно. За да имате ясна представа за рутинните действия, а също и за тяхната среда и цели, добре е да възприемете модели, които правят тези процеси видими. Материалните и нематериални ресурси имат решаваща роля в създаването на конкурентни предимства, защото те са източник за развиване на уникални умения. Тези конкурентни предимства са резултат от базата знания, която съществува във вашата фирма. Създаването на оптимални условия за създаване и предаване на знания във фирмата е важна предпоставка за развиването на уникални умения. (Anwander 2002).
При разглеждане структурата на дейността се използват два различни подхода, а именно – от гледна точка на организационната структура и на оперативната структура. В този модул насочваме вниманието си върху оперативната структура на фирмата. Докато организационната структура описва структурите и човешките ресурси, оперативната структура илюстрира процесите във фирмата. Обикновено тези процеси се фокусират върху резултатите от дейността (т.е. крайният продукт на фирмата, което може да бъде стоки и услуги).
Структурата на фирмената дейност може да се разглежда от два различни аспекта: организационен и оперативен. Докато организационната структура предлага статичен поглед върху ресурсите, то оперативната позволява да се вникне в процесите.
Целта на този урок е да се анализират силните и слабите страни на фирмата и областите на специализация. Разглеждат се финансовите, стратегически и оперативни фактори и ресурси и се изчисляват разходите. Определят се възможностите пред фирмата и се оценява потенциалът ѝ за растеж. Актуализират се значимите за развитието на фирмата данни – бизнес структура и дейности, фирмена история, основни продукти и услуги, ключови умения, знания и способности, биографии на ръководния състав. Проверява се адекватността на стратегията на предприятието и се сравнява с тази на водещите конкуренти в отрасъла. В края се дава много кратък преглед на мотивацията и лидерските стратегии.
Библиография на Урок 2 - Външна среда
След този урок би трябвало да сте се запознали с външната среда на фирмата и най-важните методи за анализ, които ще ви помогнат да придобиете по-добро разбиране за нея. Началната точка е въвеждането на контекстуалната и транзакционна среда на вашата фирма. Освен това разглеждането на технологиите, доставчиците, синергиите, конкуренцията и трудовия пазар трябва да ви доведе до модела на Портър за петте конкурентни сили, който покрива гореспоменатите фактори и тяхното влияние върху фирмата. И накрая бяха представени принципите на стратегическите групи, с което се въвежда по-подробен подход към анализа на външната среда на фирмата.
Стратегическата група е група от фирми, които прилагат едни и същи или подобни стратегии в определен икономически сектор. Фирмите в рамките на една стратегическа група имат подобно стратегическо поведение и ефективност. Икономическият сектор може да се състои от няколко или само една стратегическа група, а една стратегическа група може да се състои от един или повече членове.
След анализа на стратегическата група X-treme ltd. решава да приложи стратегия на диференциация в скъпия нишов сегмент на хората с добри доходи, атлетични натури, любители на планински велосипеди. Диференциацията е базирана на качеството на планинските велосипеди и търговската марка. За да може X-treme да се утвърди на пазара, са приложени следните стратегически мерки:
За разграничаване на отделните стратегически групи в даден сектор и анализиране на разликите в поведението им могат да се използват следните критерии (Muller Stewens 2005):
Секторът като цяло, отделните стратегически групи и фирмите в тях се опитват да следват стратегии, които да им носят най-благоприятни резултати. По този начин те се опитват да се защитят от външната конкуренция чрез изграждане на изолиращи механизми срещу конкурентите си, които от своя страна се опитват да влязат в сектора или в стратегическа група.

POWERED BY