Kонцепцията за стратегическите групи влияе върху секторния анализ по различни начини:
Влиянието на петте сили на Портър губи значението си, тъй като стратегическите групи в един сектор могат силно да се различават (например големите фирми имат много по-голяма сила за преговаряне със своите доставчици в сравнение с малките, тъй като правят много по-голям брой поръчки).
Стратегическата група се определя като група от фирми, които прилагат едни и същи или подобни стратегии в определен сектор.
Хънт е забелязал, че някои фирми следват силно различаващи се стратегии в сравнение с другите в едни и същи пазари и е класифицирал еднакви подгрупи на базата на тяхната стойностна верига.
Анализът на стратегическите групи приема характерните особености на фирмите като основа за разграничаване. Стратегическата група е група от фирми в конкретен икономически сектор, които следват една и съща или подобна стратегия.
Моделът на Портър за петте конкурентни сили е метод за анализ на икономическия сектор, в който работите. Той се фокусира върху:

а) съперничеството между съществуващите фирми,
б) заплахата от появата на новонавлизащи участници,
в) силата за преговаряне на купувачите силата за преговаряне на доставчиците и
д) заплахата от заместващи продукти и услуги. Едно добро проучване ще ви помогне при анализа на петте сили на Портър.
Ръководството на X-treme Ltd.1 в сътрудничество със специалисти по маркетинг е извършило секторен анализ на отрасъла, в който работи фирмата. Данните са събрани чрез анкетиране на клиенти и доставчици, проучване в интернет и посещения на търговски изложения. Анализът показва, че конкуренцията на пазара се влияе от следните фактори:
Доставчиците са важен фактор в анализа на Портър, тъй като успехът на фирмата зависи от качеството на продуктите и услугите на доставчиците. Когато анализирате какво влияние оказват доставчиците върху сектора и фирмата ви, трябва да имате предвид следните въпроси (Anwander 2002):
Това може да се случи, ако клиентът може да замени продукт или услуга с еквивалентни такива. Ако цените на фирмата ви се повишават, клиентите вероятно ще потърсят заместители от друга фирма. При анализа на заместващите продукти трябва да имате предвид следното (Anwander 2002):
Засилената конкуренция е резултат от редица взаимодействащи помежду си структурни фактори. Те включват: (Daschmann 1996):
Този раздел съдържа подробен преглед на петте сили на Портър, както и въпроси и определения, които могат да помогнат при анализа им по отношение на вашата фирма.

Заплаха от новонавлизащи участници
Новонавлизащите участници винаги са потенциална заплаха за съществуващите фирми. Това може да доведе до спад на цените и възможна загуба на пазарен дял, което може да постави под натиск вече работещите фирми. Конкурентите могат да опитат да заздравят своята позиция и да генерират лоялност на клиентите, като прилагат различни стратегии. Повишена способност за иновации, франчайзинг и диференциация на марките са само няколко от начините да установите позициите си в сектора, в който работи фирмата ви. Тъй като навлизането на нов конкурент е потенциална заплаха за вече установените на пазара фирми, много вероятно е те да защищават пазарната си позиция срещу потенциални нови конкуренти (Grant 2002).
Моделът на Портър е подходящ за всяка фирма, независимо от размера й и икономическия сектор, в който оперира. Както ще видите по-нататък, стратегическите групи намаляват важността на петте сили, тъй като един сектор се състои от голямо разнообразие от фирми. Най-важният проблем в корпоративната стратегия е изборът на сектори (фирмени дейност), в които фирмата трябва да се конкурира с останалите играчи на пазара; и за всяка фирмена дейност трябва да се направи отделен, специфичен за сектора анализ на петте сили.
Тази част не може да ви даде отговор на този въпрос, но може да ви помогне при изследване на икономическия сектор, в който оперира фирмата ви. Отговорът на този въпрос се съдържа в разбирането на динамиката на конкурентната структура в даден сектор. Моделът на петте сили на Портър е най-разпространеният аналитичен модел за оценка на същността на конкуренцията в един сектор.
Моделът на Портър за петте сили е инструмент за анализ, който се фокусира върху петте конкурентни сили в един икономически сектор. Той дава възможност да се анализира конкурентната позиция на фирмата в сектора, в който оперира.
Портър е определил петте конкурентни сили, които влияят върху всеки сектор и всеки пазар. Характерните особености на всяка от тях определят интензивността на конкуренцията в сектора, оттам и потенциала му за печалби и привлекателността му за потенциално навлизащи участници.

Следователно бизнес стратегията трябва да е насочена към отслабване на заплахата от тези конкурентни сили по отношение на фирмата. Моделът на Портър служи и като инструмент за анализ на движещите сили в съответния пазарен сектор. Тази информация може да служи като база за вземане на решение кои стратегии са най-подходящи за фирмата ви.
Външната среда се състои от разнородни сили, на които е изложена фирмата ви. Основните сили на външната среда са клиентите, доставчиците, конкурентите, трудовия пазар, синергиите и технологиите.
X-treme1 е нов производител на планински велосипеди от изключително леки материали. Основните продукти на фирмата са планински велосипеди за амбициозни любители на атлетиката. В момента фирмата е в процес на утвърждаването си на пазара.
Ръководството на X-treme, в сътрудничество със специалисти по маркетинг, е събрало необходимата информация за пазара и конкурентите, за да ги анализира. Основните източници за нея са анкети, публикувани в интернет, и проучване на конкурентите, намиращи се онлайн.
Служителите са едни от най-важните ресурси на фирмата. Тъй като трудовият пазар е източник на потенциални служители, струва си той да се наблюдава редовно. Поведението на работниците и синдикатите може да окаже значително влияние върху производителността на вашата фирма. Силата за преговаряне на всеки отделен служител или търсещ работа зависи главно от следните два критерия (Lombriser & Abplanap 2005):

2.1.4 Технологии

При разглеждане на технологиите, използвани в сектора, изхождайте от следните съображения:

2.1.4 Доставчици

Успехът на фирмата зависи много от цените на доставчиците ви. Следователно силата за преговаряне на доставчиците е от първостепенна важност и зависи от няколко фактора (Grant 2002):
При анализа на пазарната позиция на фирмата трябва да се вземат предвид следните основни фактори - клиентите. Познаването на клиентите е много важно за фирмата. Ето някои съвети, които могат да ви помогнат да ги анализирате
Много е важно да познавате своите клиенти. Трябва също така да имате предвид, че на един пазар потребностите и желанията на различните клиенти са разнородни и следователно към всички тях не би трябвало да се прилага една и съща стратегия. Очевидно не е възможно в един пазар да се задоволят потребностите на всички клиенти.

POWERED BY