Конкурентите на фирмата играят решаваща роля в анализа на предлагането на пазара, тъй като те могат да ви помогнат да разберете по-добре собствената си позиция по отношение на пазарната конкуренция. За тази цел конкурентната среда може да се раздели на три нива (Muller Stewens, 2005 г.):
Фирмите се влияят от много въздействащи върху тях сили, които трябва да се вземат предвид, за да се оптимизира бизнес стратегията.
Клиентите и тяхната съвкупност под формата на пазари се определят в рамките на бизнес сделките на пазара като търсене. От гледна точка на продавача пазарът е група от клиенти, действителни или потенциални купувачи на съответния продукт или услуга. Клиентите са главните участници и следователно трябва подробно да бъдат анализирани
Клиентите са едни от най-важните за фирмата участници от външната среда. При управлението на фирмената дейност очевидно трябва да сте наясно кои са клиентите ви и каква сила за преговаряне могат да придобият, в зависимост от характерните особености на продуктите и услугите ви. Съвкупността от клиенти се определя като „пазар”. Съществуват различни видове пазари, като потребителски и организационни, а вида на пазара може да окаже сериозно влияние върху успеха на вашата фирма.
Учебната единица за анализ на външната среда включва проучване на организационната среда с цел да бъдат очертани всички фактори на външната среда, които могат да окажат значително влияние върху дейността на фирмата. Тя ще помогне да разберете какво се случва както вътре, така и извън фирмата и ще ви предложи идеи и методи за това, как да се интегрира анализа на средата във разработваната бизнес стратегия. За да извършат анализ на външната среда, управителите трябва първо да разберат как се структурира организационната среда. Разгледани са контекстуална и транзакционна среда, включително инструменти като модел на Портър за петте сили, понятия като структура на отрасъла и „стратегически групи“. Специално внимание накрая е отделено на заплахите от страна на конкуренцията и технологиите..
Този модул съдържа следните теми: Външна среда, Вътрешна среда

POWERED BY