1.1.6 Основни изводи

Визията и мисията са инструменти, които могат да ви помогнат да формулирате фирмената политика и да осигурят фокус и посока на фирмата ви.

Визията е основополагащата идея за съществуването на фирмата. Днес много бизнес идеи се наричат „визия“, но могат да бъдат такива само ако са насочени към бъдещето на фирмата. Ето защо е много важно да имате поглед към бъдещето и целите на фирмата, за да подредите дейностите си в съответствие с тях. Ефективната фирмена визия е всеобхватна и може да ви помогне да намерите оптимално и хармонично равновесие между всички участници и партньори в процеса.
Peterson, Inc. предоставя обслужване на едно място, като предлага пълни металообработващи услуги. Клиентите на фирмата са от промишлени отрасли като производство на подемно-транспортна техника, тежки строителни машини, железопътна техника, селскостопански машини, медицинско оборудване и други. Услугите им включват пресоване, огъване, сертифицирано заваряване и монтаж, механичен монтаж и металообработване с ЦПУ.
Hubbs Машини, Inc., със седалище в Седар Хил, Мисури, е производствена фирма, която не само проектира и произвежда, но и дистрибутира точни измервателни уреди и аксесоари. Сред продуктите, които произвеждат, са лазерни измервателни системи, фотограметрични, теодолитни и други координатни измерващи системи.
Ще разгледаме визиите на две фирми, които развиват производствена дейност.
Първата част дава кратко описание на фирмата, а втората – съответното определяне на мисията. И двата примера са взети от mission statement.com. Примери за други мисии могат да се намерят на следния адрес: http://www.missionstatements.com/.
Разработването на общата политика може да стане в три стъпки
1-ва фаза:
Колективен анализ на началната позиция. В първата фаза се анализира началната позиция. За да осигурите успех на начинанието, е важно да се анализират следните елементи:
Важно е да се разбере, че разработването на визия и мисия зависи основно от вашите вярвания, цели и среда (като собственик на бизнес) и че това са цели, които съществуват съвместно с други стратегически цели, като например постигане на максимална печалба. Долната графика показва как количествените и качествените фактори, като визията, взаимодействат помежду си, за да образуват принципите на стратегическото управление.
Ефективната фирмена визия е всеобхватна и основната й цел е да намери оптимално и хармонично равновесие между всички групи заинтересовани лица. Тези групи са разположени в широк диапазон. Следователно визията е важна за всички звена и партньори на фирмата. Тя не е застинала като камък и може да се приспособява, когато е необходимо в зависимост от обстоятелствата, пред които се изправя фирмата. Въпреки всичко не трябва да се забравя, че основните принципи на визията трябва да останат непроменени. Визията трябва да мотивира, да дава посока на фирмата и да задава цел на дейностите, която надхвърля простото печелене на пари и постигане на максимална печалба. (Grant, 2002)
Основната роля на общата фирмена политика е да изрази визията на собствениците или ръководството, така че всички служители да работят за постигане на една и съща цел. Основните цели на общата политика трябва да бъдат (Müller-Stewens & Lechner, 2005):
Общата политика на фирмата обхваща всички фирмени принципи, които се споделят от всички заинтересовани лица (ръководители, служители, партньори), и са или изложени в писмена форма, или се разпространяват в устен вид. Фирмените принципи диктуват насоките на поведение както вътре във фирмата, така и във външната среда. Те изразяват визията, фирмените ценности, норми и идеали, които образуват фирмената култура. Чрез установяването на фирмена политика ръководството се опитва да организира фирмата като цяло и да установи стабилни правила. Въпреки това фирмената политика НЕ трябва да бъде твърда система от фирмени правила, а по-скоро да предава начин на мислене, съгласно който трябва да се реагира при настъпване на различни външни и вътрешни събития и те да се оценяват според значимостта им за мотивацията и ангажираността на персонала на фирмата. След като това бъде направено, може да се вземе решение за ориентацията и съдържанието на фирмената стратегия.
Въведение
Изложената в писмен вид обща политика на фирмата включва определение на фирмените цели, основни ценности, области на дейност и конкретни задачи. Днес 90% от фирмите имат обща политика (Müller-Stewens & Lechner 2005). Разработването на обща политика понастоящем е едно от най-разпространените управленски концепции.

Визията е ръководния принцип на фирмата. Терминът „мисия“ често замества термина „визия“, но те се различават по това, че мисията не е ориентирана към бъдещето.
В първия урок се прави преглед на основни понятия в стратегията, като визия, мисия и фирмени ценности. Прави се класически анализ на вътрешната и външната среда. След това се разглеждат методи и инструменти за по-напреднали ползватели. Прави се анализ на понятията и обхвата на бизнес стратегията, включително на сценарии и варианти как да се осъществи и оцени изпълнението й. Прави се критичен преглед на основните елементи на стратегическото управление, за да се разгледат обстоятелствата, при които те могат да се приложат най-добре. В края се разглеждат стратегическите възможности (специализация, диверсификация, интеграция) и как всички те могат да се интегрират на ниво фирма.
Този модул съдържа следните теми

1: Основи на стратегическото управление
В първия урок се прави преглед на основни понятия в стратегията, като визия, мисия и фирмени ценности. Прави се класически анализ на вътрешната и външната среда. След това се разглеждат методи и инструменти за по-напреднали ползватели. Прави се анализ на понятията и обхвата на бизнес стратегията, включително на сценарии и варианти как да се осъществи и оцени изпълнението й. Прави се критичен преглед на основните елементи на стратегическото управление, за да се разгледат обстоятелствата, при които те могат да се приложат най-добре. В края се разглеждат стратегическите възможности (специализация, диверсификация, интеграция) и как всички те могат да се интегрират на ниво фирма.

POWERED BY