Пътеки за обучение

  • 13.12.2020, 15:13
  • Разглеждания: 5284
  • Увод
Курсът по стратегическо планиране е структуриран в три различни пътеки, които са интегрирани в цялостна концепция за обучение. Трите пътеки включват: Пътека на наставника, Индивидуална пътека, Групова пътека
Общата цел на SITEOKBuilder е да окаже подкрепа за управителите на малки фирми (до 50 души) и да подсили капацитета им за управление по отношение на стратегическото планиране. С него се осигурява информация за анализ, разработване и реализиране на фирмени стратегии, като се използват съвременни методи за учене, творчески и приложни техники за подкрепа на индивидуалното и групово учене.
Програмата е насочена към собствениците или управителите на фирми, както и към техните консултанти/наставници с цел да увеличи знанията, уменията и способностите им в конкретни приложни сфери, свързани със стратегическото планиране.

Тази амбициозна програма е разработена за увеличаване на капацитета на управителите / собствениците и наставниците/консултантите с цел да се конкурират успешно на все по-конкурентните пазари в Европа и извън нея.

POWERED BY